Rehber | Kategoriler | Konular

SEYşELLER

DEVLETİN ADISeyşeller Cumhûriyeti

NÜFÛSU71.000

BAŞŞEHRİVictoria

YÜZÖLÇÜMÜ453 km2

RESMÎ DİLİİngilizce, Fransızca, Créole

DÎNİKatolik, Protestan, İslâmiyet, Hindu

PARABİRİMİRupee

Hint Okyanusunda, Oğlak Dönencesiyle Ekvator arasında yer alan ve yaklaşık 960 km'lik mesâfeye yayılmış 92 ada ve adacıktan teşekkül etmiş bağımsız bir Takımadalar Cumhûriyeti.

Târihi

Adaların, 1505 yılında Portekizliler tarafından bulunduğu zannedilmektedir. 1768'de Fransızlar tarafından işgâl edildi. 1794'te İngiltere yönetimi altına girdi. 1810'daMoritus'a bağlı bir İngiliz kolonisiydi. 1814'te Paris Antlaşmasıyla tam olarak İngiltere'ye verildi. 1903'te İngiltereKrallığına bağlı bir koloni hâline geldi. 1976 yılında bağımsızlığını elde etti. Bir yıl sonra askerî bir darbe yapıldı ve France Albert René, yönetimi ele geçirdi. 1979'da îlân edilen yeni anayasa ile tek partili bir devlet oldu. France Albert René 1989 seçimlerini de kazanarak üçüncü defâ başkan oldu. 1977'deki darbeden sonraki ilk çok partili seçim 23-26 Temmuz 1992'de yapıldı. Seçimin amacı anayasa taslağını hazırlamakla vazifeli 23 kişilik bir komisyonun üyelerini tespit etmek içindi. Anayasa teklifi 15 Kasım 1992'de halk oylamasına sunuldu ise de % 60 barajını aşamadığı için kabul edilmedi.

Fizikî Yapı

Mevkii îtibâriyle Hint Okyanusunda ve Madagaskar'ın 1200 km kadar kuzeydoğusunda ve Zengibar'ın yaklaşık 1600 km doğusundadır. Yüzölçümü yaklaşık 493 km2dir. Bu yüzölçüme 92 ada ve adacık, mercan ve granit ada ve kayalıkları dâhildir. Bu adaların en büyüğü 142 km2lik Mahé Adasıdır. Diğer önemli adalar; Praslin, La Digue, Silhouette, Destroches ve Aldabra'dır.

Adalar, granit ve genellikle volkanik türde olup, dağlık bir arâziye sâhiptir. En yüksek nokta Mahé Adasındaki Morne Seychellors Tepesi olup, yaklaşık 900 m'dir.

İklim ve Tabiî Kaynakları

Takımadalar ekvatora çok yakın olmasına rağmen, iklim, güneydoğu alizeler sebebiyle ılımandır. Hazirandan kasım ayına kadar bu ılık iklim devam eder. Mahé Adasında sıcaklık aşağı yukarı 24°C ilâ 29°C arasında değişir. Başşehir Victoria ve çevresine düşen yıllık yağış miktarı yaklaşık 2300 mm kadardır. Bu rakam yüksek bölgelere gelince artar ve hemen hemen 3550 mm'ye kadar ulaşır. Ülkede genellikle kaplumbağa, guano ve kıyılarda da köpekbalığı yetişir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Ülkenin nüfûsu yaklaşık 71.000'dir. Nüfus yoğunluğu 157'dir. Yıllık nüfus artışı % 2 dolayındadır. Nüfûsun % 60'tan fazlası gençtir ve şehirlerde yaşayanlar aşağı yukarı % 37 civârındadır. Nüfûsun etnik yapısını Creoller meydana getirir. Creoller, Fransız asıllı olup, Louisiana'da ve İspanyol asıllı olup, Karaip Adalarında doğmuş ve buralarda yaşamış kimseler demektir. Bunlar esas îtibâriyle Fransız, İspanyol, Asyalı ve Afrikalı insanların birbirleriyle kaynaşması netîcesi meydana gelen melez insanlardır. Halkın çoğu katoliktir. Ayrıca bir miktar Müslüman, Protestan ve Hindu da mevcuttur.

İngilizce ve Fransızca resmî dillerdir. Bunun yanısıra Fransızcanın değişik bir şekli olan Créole dili de yaygındır. Başşehri Victoria'dır. Okuma-yazma oranı % 60 civârındadır.

Siyâsî Hayat

Tek partili yönetim sistemine dayalı bir Cumhûriyettir. 1979 anayasasına göre, ülke tek parti diktatörlüğünde sosyalist bir devlettir. Devlet başkanı 1977'de işbaşına gelen başkan France Albert René'dir (1993).

Ekonomi

Ülke ekonomisi esas olarak tarım ve turizme dayanır. Ayrıca tüketim malları ihrâcâtı da önemli bir gelir kaynağıdır. Ülkede yetişen başlıca tarım ürünleri; muz, tatlı patates, manyok ve bunun ürünü nişasta, kokonat ve vanilyadır.

Ülkenin en önemli endüstrisi gıdâ endüstrisidir. Ayrıca deniz ürünleri önemli bir gelir kaynağıdır. İşçi gücünün % 19'u tarımda, % 20'si mâdencilik ve inşaatçılıkta, % 14'ü kamu sektöründe ve sosyal hizmetlerde, % 11'i de lokanta ve hotel işletmeciliğinde istihdam edilir.

İthâlat ve ihrâcatını daha çok İngiltere, Fransa, Güney Afrika, Kuzey Yemen ve Pakistan ile yapar. Başlıca ihraç ürünleri şunlardır: Kurutulmuş hindistancevizi içi, tarçın, sabun ve parfüm yağı, vanilya ve balık. Diğer önemli gelir getiren kaynaklar ise guano, kaplumbağa kabuğu, köpekbalığı yüzgeci ve balık ürünleridir.

Ulaşım sistemi yeterli olup, ülkenin en gelişmiş şehri ve limanı başşehri Victoria'dır.


Konular