Rehber | Kategoriler | Konular

öMER RIZa DOğRUL

gazeteci ve yazar. Şâir Mehmed Âkif'in dâmâdıdır. 1893 senesinde Kâhire'de doğdu. Câmi-ul-Ezher Medresesinde okudu. İslâm âlimlerinin büyüklüğünü anlayamayan ve Kâhire Mason Locasına kayıtlı olan Muhammed Abduh'un reformcu fikirlerinin etkisinde kaldı. Genç yaşta İstanbul'a gelerek yazarlığa ve gazeteciliğe başladı. İkinci Meşrûtiyet döneminde İslâmcılık akımını savunmak adı altında bozuk fikir ve düşüncelerini anlatan yazılar neşretti. Muhammed Ali ismindeki bir Kadıyânî'nin İngilizce tefsirini tercüme ederek Tanrı Buyruğu adını verdi. Bu kitabında Kur'ân-ı kerîm'de bildirilenin tersine Îsâ aleyhisselâmın babasının olduğunu bildirdi. Tasvir-i Efkâr, İkdam, Akşam, Tan ve Cumhûriyet gibi gazetelerde, Türk ve Arap edebiyatları, dinler târihi, İslâm dîni üzerine makâleler ve siyâsî yazılar yayımladı. Dînî konularda yazdığı yazılarla Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru yoldan ayrıldığını açıkça ifâde etti. Hatib Hoca adında birinin hazırladığı bir kitaba yazdığı önsözde; ?Asrın ihtiyaçlarını kıyas yolu ile dinden değil, medeniyetin terakki hamlelerinden beklemek gerektir. Kıyas, kitap ve sünnet ile alâkası olmayan, dînin asıl kaynaklarına dayanmayan, fakat herşeyi dîne dayamak istiyen müctehidlerin îcâdıdır.? diyerek müctehid âlimlerin kitap ve sünnetten çıkardığı hükümlerin asılsız olduğunu iddiâ etti. Bu sözleriyle kendisinin Ehl-i sünnet olmadığını, dîni, kıyası ve ictihâdı anlamamış olduğunu ortaya koydu.

Ömer Rızâ Doğrul, İngiliz müsteşriki John Davenport'un Hazret-i Muhammed ve Kur'ân-ı Kerîm adındaki kitabını Türkçeye çevirdi. Hindistanlı Şiblî Numânî'nin Es-Sîretü'n-Nebeviyye kitabını Asr-ı Seâdet Târihi adıylaİngilizceden Türkçeye tercüme etti. Bir ara İstanbul Radyosu için haber bültenleri hazırladı. 1950 senesinde Demokrat Partiden Konya Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Şubat 1951'de Pakistan'ın Karaçi şehrinde toplanan Dünyâ İslâm Konferansına katılan Türk heyetine başkanlık etti. 1952 senesinde İstanbul'da öldü. Kabri Edirnekapı'dadır.

Eserleri:

1) Tanrı Buyruğu, 2) Asr-ı Seâdet Târihi, 3) Yeryüzündeki Dinlerin Târihi, 4) İslâmın Özü ve Kur'ân'ın Rûhu, 5) İslâmın Geliştirdiği Tasavvuf, 6) Ana Dâvâlarımız, Ana Prensiplerimiz.


Konular