Rehber | Kategoriler | Konular

MUHYiDDiN MAğRiBi

Endülüs'te yetişen astronomi ve matematik âlimi. İsmi, Yahyâ bin Muhammed bin Ebî Şükr el-Mağribî el-Endülüsî olup, lakabı Muhy-il-mille ved-dîn'dir. Endülüs'te doğmuş olup, doğum ve ölüm târihleri belli değildir. On üçüncü asırda yaşadığı bilinmektedir. İlim öğrenmek için Sûriye'ye ve Merâga Rasathânesine gitti. Nasırüddîn Tûsî ile berâber rasatlarda bulundu. Burada Ebü'l-Ferec ile görüştü. Hayâtı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur.

Muhyiddîn Mağribî, çeşitli ilimlere dâir yazdığı birçok eseriyle tanınır. Bunlardan bâzıları şunlardır:

1) Kitâbu Şekl-il-Kattâ: En önemli eseridir. Nâsırüddîn Tûsî'nin aynı ismi taşıyan eserine izâfe edilmiş olup, kısmen ona dayandırılmıştır. 2) Hulâsat-ül-Macistî; Almagest'in özetidir. Ebü'l-Ferec'in isteği üzerine Merâga'da yazılmıştır. Muhyiddîn Mağribî, son gözlemlerine dayanarak ilâvelerde bulunmuştur. Eserde ekliptiğin meyli 23 derece 30 dakika olarak verilmektedir. Bugün zamanın son sistem teknolojiyle yapılmış olan ölçümlerde bu değerler 23 derece 32 dakika 19 saniye olarak tesbit edilmiştir. 3) Risâlet-ül-Hitâ' vel-Uygur: Eserde Çin ve Uygurluların kronolojileri ve takvimleri incelenmektedir. 4) Kitâb-ül-Medhal-il-Müfîd fî Hükm-il-Mevalid, 5) Kitâb-ün-Nücûm: Yıldızlar hakkındadır. 6) Kitâb-ül-Hükm alâ Kirânât-il-Kevâkib fil-Burûc-ül-İsnâ Aşer, 7) Keyfiyyet-ül-Hükm alâ Tahvîli Sinîn-el-Âlem, 8) Kitâb-ül-Câmi-is-Sagîr, 9) Umdet-ül-Hâsib ve Gunyet-üt-Tâlib: Astrolojik gâyelere âit hazırlanan tablo ve kâidelerden meydâna gelmiş bir eserdir. 10) Tastîh-ül-Usturlâb.


Konular